Nu ascundeti coruptia!
 • Reclamă un abuz
 • Pentru a reclama un abuz, în cazul in care v-au fost vătămate drepturile în urma săvârșirii unor infracțiuni de corupție, trebuie să vă adresați autorităților statului român, adresând o PLANGERE
  • Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul, care trebuie sa fie special (respectiv, sa fie autentificat la un notar public), se depune împreună cu plângerea.
  • Plângerea se poate face și de către unul dintre soți pentru celălalt soț, ori de catre copilul major pentru părinți. Persoana vătămată poate să declare ca nu-și însușește plângerea.
  • Pentru persoana lipsită de capacitatea de exercitiu, plângerea se face de reprezentantul său legal
  • Persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face plangere cu încuviințarea persoanelor prevăzute de legea civilă.
 • Pentru a putea fi luată in considerare, plângerea trebuie să cuprindă obligatoriu:
  • Numele și prenumele
  • Datele de identificare (adresă, CNP)
  • Indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut
  • Descrierea faptei care formează obiectul plângerii
  • Indicarea mijloacelor de probă
  • Data si semnătura
 • Daca aveți cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție, adresați autorităților statului român un DENUNȚ
  • denunțul trebuie să conțină aceleasi date ca și plângerea
  • denunțul scris trebuie să fie semnat de denunțator, iar in cazul denunțului oral, acesta se consemnează intr-un proces-verbal de catre organul in fața căruia a fost facut.  • Domnule Director General al D.G.A.
  • (Domnule șef birou al Biroului Anticorupție pentru Județul .................)

  • Subsemnatul(a) ......................................................., domiciliat(ă) în (localitatea) ...................................., strada ......................................, nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, județ (sector) .....................,
   cod poștal ..............., titular al cărții de identitate seria ......, nr. ................, CNP ..............................., in temeiul art. 222 (respectiv, art. 223) din Codul de Procedura Penală, formulez prezenta(ul)
  • PLÂNGERE (DENUNȚ)
  • împotriva numitului(ei) * ......................................................., domiciliat(ă) în (localitatea) .........................., strada .................................., nr. ......., bl. ..., sc. ....., et. ..., ap. ....., județ (sector) .....................,
   cod poștal ..............., titular al cărții de identitate seria ......., nr. ..................., CNP .............................,
   pentru faptul că ..............................................................................................................................
  • (se descriu faptele)
  • Dovada săvârșirii infracțiunilor o fac cu urmatoarele mijloace de probă: ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
  • (se descriu faptele si mijloacele de probă aferente).

  • Data................................... Semnătura...................................

  • *Se vor completa datele, dacă sunt cunoscute de către cel ce face denunțul sau plângerea


 • Descarcă formularul
  (în format digital .pdf)